KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Wolskim Centrum Kulturyt: Dyrektor Wolskiego Centrum Kultury (WCK), ul. Obozowa 85 01-425 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Wolskiego Centrum Kultury, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w WCK za pomocą adresu iod@wck-wola.pl
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Wolskiego Centrum Kultury przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach realizacji umów ramowych podpisanych pomiędzy WCK na realizowanie zadań kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych.

Pani / Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres mailowy) wykorzystywane są wyłącznie do:

 • przesyłania drogą mailową raz w miesiącu harmonogramu imprez organizowanych przez WCK;
 • przesyłania, drogą mailową, zaproszeń do udziału w warsztatach i zajęciach organizowanych przez WCK;
 • przesyłania drogą mailową zaproszeń do udziału w bezpłatnych wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych rozrywkowych raz innych , organizowanych zgodnie z przepisami prawa;
 • przesyłania drogą mailową innych informacji o działaniach Wolskiego Centrum Kultury, skierowanych do dzieci i młodzieży.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 2. a)organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 3. b)inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Wolskim Centrum Kultury przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Wolskiego Centrum Kultury.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy z WCK i w okresie trwałości projektu tj. w okresie 5 lat po zakończeniu projektu, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 6. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 7. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 8. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 1. e) ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda, nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres sekretariat@wck-wol.pl lub na adres iod@wck-wola.pl lub pismo na adres Wolskiego Centrum Kultury (u. Obozowa 85, 00-425Warszawa) zawierające wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Wolskim Centrum Kultury Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.